Juss:

SER NÆRMERE PÅ KRAVENE TIL BYGGHERREN: Artikkelen er skrevet av Tone Tellevik Dahl, adm.dir. i Norsk Eiendom og Ottar Egset, advokat MNA/partner Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.
SER NÆRMERE PÅ KRAVENE TIL BYGGHERREN: Artikkelen er skrevet av Tone Tellevik Dahl, adm.dir. i Norsk Eiendom og Ottar Egset, advokat MNA/partner Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

Skjerpede krav for byggherren

Endringene i Byggherreforskriften fra nyttår klargjør byggherrens forpliktelser, ikke minst når det gjelder krav til dokumentasjon.

I den nye forskriften heter det at byggherren gjennom hele prosessen skal «sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter …» for å ivareta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Det betyr at byggherren aktivt må legge til rette for en reell dialog slik at mulighetene for å avdekke risikoforhold øker. Arbeidstilsynet har ikke gitt noen kommentar hva dette innebærer, men vi anbefaler at byggherre sørger for å dokumentere at det legges opp til dialog for eksempel i møtereferatene. Regelendringene innebærer også at prosjekterende og entreprenørene er pålagt å medvirke i dialogen og samhandlingen som byggherren skal sørge for.

Det er også presisert at byggherren skal dokumentere sin risikovurdering og avbøtende tiltak for å håndtere restrisikoen. Den prosjekterende nå også dokumentere sin risikovurdering. Risikovurderingen må ivareta grensesnittet mot andre fag, og det understreker behovet for at de prosjekterende må snakke med hverandre.

Unngå rollekonflikt

Byggherren må vurdere om den som utpekes som koordinator/byggherrens representant har andre plikter som kan skape rollekonflikt. I den reviderte forskriften heter det nå at koordinator «skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator». Det alene at rollekonflikt kan oppstå, kan tolkes slik at det er nok til at vedkommende firma er utelukket fra rollen som koordinator eller byggherrens representant.

Arbeidstilsynet trekker eksempelvis frem en situasjon der entreprenøren påtar seg oppgaven som koordinator for utførelse. Her vil koordinator bli dratt mellom hensynet til fremdrift og økonomi på den ene side og byggherrens krav om ivaretakelse av SHA på den andre.

Byggherren skal dokumentere vurderingen av eventuelle rollekonflikter. Kan for eksempel prosjekterende være koordinator for prosjekteringen, samtidig som firmaet deltar i prosjekteringsarbeidet? Kan totalentreprenøren, som også har risikoen for prosjekteringen, påta seg rollen som koordinator for prosjektering? Totalentreprenøren er jo samtidig også ansvarlig for utførelsen av arbeidene. Rollekonflikten vil i de fleste tilfeller oppstå i forbindelse med gjennomføringen av bygge- og anleggsarbeidene. Byggherren kan for øvrig selv utføre koordineringsoppgavene i egen organisasjon uten at det er snakk om noen rollekonflikt.

Nye dokumentasjonskrav

Den reviderte forskriften pålegger byggherren å dokumentere oppfølgingen av koordinatorene og byggherrens representant. Den enkleste måten å gjøre det på er å innføre rapporterings- og møterutiner som dokumenterer byggherrens aktivitet.

Byggherren må nå også dokumentere hvilke vurderinger som er gjort med tanke på å sette av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse. Vi har sett at entreprenører som er i en forsinkelsessituasjon, påberoper seg at det er satt av for liten byggetid etter byggherreforskriften, og at de følgelig ikke er bundet av fastsatte frister. I den forbindelse har dokumentasjon for byggherrens vurderinger vært etterlyst. Med forskriftsendringen må byggherren dokumentere hvilke vurderinger som er gjort når byggetid fastsettes.

Kriteriene for når forhåndsmelding til Arbeidstilsynet skal sendes endres også. Etter nyttår skal en elektronisk forhåndsmelding sendes for alle bygge- eller anleggsarbeider som varer utover 15 virkedager eller der den forventede arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk. I dag er kravet 30 virkedager og 500 dagsverk.

Vedlikehold

Vedlikeholdsarbeid har siden byggherreforskriften kom vært omfattet av definisjonen av bygge- og anleggsarbeid i forskriften. Men er alt vedlikehold omfattet?

Den reviderte forskriften forsøker å avklare dette. Det heter nå at vedlikeholdsarbeid som er «rutinemessig eller mindre omfattende» ikke omfattes av forskriften. Dette har i praksis vært en gjengs oppfatning allerede. For å vurdere hva som er “rutinemessig” og “mindre omfattende” skriver Arbeidstilsynet i sitt høringsbrev at man må se på «arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte arbeidet utføres».

I sum skjerpes og tydeliggjøres kravene til byggherren. Kravet om at byggherren skal legge til rette for dialog og samhandling blant aktørene i prosjektet, vil fordre en aktiv deltakelse i prosjektet fra byggherrens side. Byggherren bør derfor implementere rutiner som ivaretar dette i sin internkontroll.

Powered by Labrador CMS