Tech:

HVITVASKINGSSPESIALIST: Eiendomsadvokat dr juris Niels Kristian Axelsen.
HVITVASKINGSSPESIALIST: Eiendomsadvokat dr juris Niels Kristian Axelsen.

Har utviklet system for å unngå hvitvasking

Eiendomsadvokat Niels Kristian Axelsen står bak software som skal hjelpe eiendomsmeglere til å unngå brudd på hvitvaskingsregelverket.

Publisert

Da Finanstilsynet i november/desember 2018 gjennomførte tematilsyn hos ni eiendomsmeglingsforetak – åtte næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak, ble det hos syv av foretakene avdekket så alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket at Finanstilsynet besluttet å ilegge disse overtredelsesgebyr.

Finanstilsynet la i sine vurderinger vekt på at overtredelser av hvitvaskingslovens krav til risikovurdering, rutiner, internkontroll og opplæring anses som særlig alvorlig.

Resultatet ble overtredelsesgebyrer på til sammen 1,3 millioner kroner. DNB Næringsmegling ble alene ilagt 300 000 kroner i overtredelsesgebyr.

Eiendomsadvokat og hvitvaskingsspesialist dr juris Niels Kristian Axelsen har i over ti år holdt foredrag for eiendomsmeglere, advokater og andre bransjer om hvitvaskingsreglene. Axelsen, som er tidligere partner i Advokatfirmaet Ro Sommernes, gikk ut av Ro Sommernes tidligere i år blant annet for å være med på å utvikle en «anti money laundering» (AML) software for eiendomsmeglere.

Selskapet bak er Beaufort Solutions AS, og inngår i Finstart Nordic AS som eies av Sparebank 1 SR Bank. Axelsen er arbeidende styremedlem og medeier. Selskapet har utviklet en «hyllevare» software for eiendomsmeglere som skal hjelpe eiendomsmeglere (og deres kunder) med de omfattende pliktene som følger av hvitvaskingsloven.

Det er en onboardingsløsning som heter «Kjenndinkunde.no» - der kunden digitalt legitimerer seg, blir screenet automatisk mot de internasjonale sanksjonslistene (FN, EU, OFAC m.v.), PEP-register, identifiserer reelle rettighetshavere (med en avansert logaritme), foretar løpende oppfølgning og lager nødvendig dokumentasjon for eventuelt tilsyn. I tillegg tilbyr selskapet opplæring, og skal være en «one stop shop» for en hvitvaskingsansvarlig.

Axelsen har selv vært hvitvaskingsansvarlig, og savnet veldig en slik software.

- Jeg vet derfor hvor skoen trykker, uttaler Axelsen.

- For et eiendomsmeglerfirma er det viktig å ha et enkelt og kundevennlig onboardingssystem, og et oversiktlig dashboard som gir hvitvaskingsansvarlig god oversikt. I tillegg må det være enkelt og oversiktlig å bruke ved et tilsyn. Selskapets portal skal være kostnadseffektivt og tas i bruk uten omfattende tilpasninger og konsulentbruk.

- Noen av de større foretakene vil nok kunne ha ressurser til å skreddersy egne systemer, men dette er unødvendig kostbart og ressurskrevende, mener Axelsen.

Han forklarer at portalen og tilbudet bygges ut fortløpende, og i nyere versjoner vil ny lovgivning fanges opp og nye funksjoner komme til. EUs femte hvitvaskingsdirektiv skal snart implementeres i Norge, og da vil regelverket igjen endres.

– Det er nesten håpløst å følge med om man ikke har det som heldagsjobb. Og når vi vet at tilsynene fremover blir mer intensive og omfattende, er det nok bare et tidsspørsmål før en konsesjon kan ryke. I et slikt perspektiv fremstår en investering i AML-software som en fornuftig investering.

- Også styremedlemmene i eiendomsmeglerforetak kan bli ilagt bøter og risikere sivile søksmål om foretaket ikke overholder dette regelverket, poengterer Niels Kristian Axelsen.

NÆRINGSMEGLER: Christian Bruun-Kallum.
NÆRINGSMEGLER: Christian Bruun-Kallum.

Heilo Eiendom AS, som er næringsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet, er et av selskapene som har begynt å bruke «Kjenndinkunde.no».

Partner Christian Bruun-Kallum i Heilo Eiendom AS er hvitvaskingsansvarlig i foretaket, og sier at han er lettet over å ha fått på plass et system som ivaretar pliktene på en så god måte.

– Vi har brukt mye manuelle ressurser på dette tidligere, og «Kjenndinkunde.no»-portalen letter arbeidet mitt betydelig. Det innebærer at jeg kan bruke mindre tid på det og mer på kunder. Selv om en slik løsning er en kostnad, så er kostnaden ved å ikke ha den langt større for firmaet. Og vi opplever at det er mindre risiko knyttet til dette nå enn før.

- For oss er det viktig at kundene ikke risikerer at for eksempel kjøpesummen som betales kommer fra straffbare handlinger, sier Bruun-Kallum.

FAKTA

Hvitvaskingsloven: Pålegger alle eiendomsmeglere omfattende plikter, herunder betryggende rutiner. Det er straffbart å ikke oppfylle lovens plikter, og det kan ilegges fengsel inntil ett år eller bøter inntil 9 millioner kroner.

Den første loven kom i 2004, i 2018 kom det en ny lov med mer omfattende plikter. Loven bygger på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Det femte hvitvaskingsdirektivet vil medføre ytterligere endringer i den norske hvitvaskingsloven, og forventes å komme neste år.

PEP: Politisk eksponerte personer, f.eks. stortingsrepresentant, leder av offentlig eide bedrifter, dommere, offiserer, internasjonale organisasjoner, stiftelser m.v. I tillegg er deres nære familie og medarbeidere inkludert. Hvis kunden er en PEP plikter eiendomsmegleren å gjennomføre en forsterket kontroll.

Reelle rettighetshavere: En fysisk person som kontrollerer selskapet som er kunden, også gjennom indirekte eierskap.