Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Steenstrup Stordrange

  Bransjer: Advokater

  Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseindomsfeltet.

 • Advokatfirmaet Hjort DA

  Bransjer: Advokater

  Fast eiendom har lenge vært et sentralt satsningsområde for Hjort og vi tar oppdrag fra de fleste aktører innenfor eiendomssektoren. Våre advokater har lang bransjeerfaring  og kompetanse fra alle sider av fast eiendom, med særskilt styrke innenfor plan- og bygningsrett og tomtefeste, hvor vårt fagmiljø er av Norges sterkeste og best ansette.

  Vi bistår flere av landets største eiendomsaktører med rådgiving og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosjekter, blant annet utviklingsprosjekter og transformasjon. Våre advokater hjelper deg med gjennomføring fra start til mål, med løsningsorienterte råd som bidrar til ønsket verdiskaping. I tvister som må overlates til domstolene vil vi gjennom vår fagekspertise med både fast eiendom og prosedyre kunne gi førsteklasses bistand.

 • artzenlegal

  Bransjer: Advokater

  Et av spesialområdene til Arntzenlegal er skatt og fast eiendom, hvor vi er en sentral aktør i markedet. Vi besitter for øvrig den nødvendige byggfaglige kompetansen som er en forutsetning for å sikre en optimal og effektiv skatte- og avgiftsmessig behandling.

 • Wikborg Rein

  Bransjer: Advokater

  Wikborg Rein – Fast Eiendom

  Wikborg Rein er et ledende advokatfirma innen fast eiendom, og har et eget team som yter bistand innen denne sektoren. Våre klienter tilhører hele spekteret av aktører knyttet til fast eiendom. Vi bistår eiere og andre rettighetshavere, meglere, byggherrer og entreprenører. Klientene er offentlige myndigheter, privatperson, selskaper og andre virksomheter, så vel norske som utenlandske.

  Fast Eiendom gruppen bistår i forbindelse med utbygging og overdragelse av eiendom, blant annet med hensiktsmessig organisering i forhold til skatte- og avgiftsregler. Videre bistår vi i forhandlinger, juridisk due diligence, utredning av reguleringsmessige forhold og konsesjonsspørsmål, utarbeidelse av prospekter, kontrakter og annen dokumentasjon.

  Gruppens advokater er regelmessig engasjert som prosessfullmektiger i tvister for domstolene og voldgiftsrett, spesielt vedrørende overdragelse av eiendom og entrepriseforhold.

  Ytterligere informasjon om Wikborg Rein finnes på vår web: <a  href=”http://www.wr.no/” >www.wr.no</a>.

 • Wiersholm AS

  Bransjer: Advokater

  Wiersholm leverer komplette kommersielle juridiske tjenester innenfor alle aspekter ved kjøp, salg, utvikling og forvaltning av næringseiendom. Vår rådgivning omfatter alt fra tradisjonelle fast eiendoms rettsforhold som inngåelse og reforhandling av leiekontrakter og etablering av servitutter og andre begrensede rettigheter, til skatterettslige og selskapsrettslige problemstillinger ved strukturering av eiendomstransaksjoner.

  Vi bistår i betydelig grad ved oppkjøp og omstrukturering av eiendomsselskaper og – porteføljer.

 • Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

  Bransjer: Advokater

  Føyen Torkildsen besitter betydelig ekspertise og erfaring innen områdene entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner. Innenfor entreprise har Føyen Torkildsen spesialkompetanse innen alle aktuelle rettslige disipliner. Firmaet representerer noen av landets største aktører både på byggherre-, entreprenør- og konsulentsiden. Vi har også løpende oppdrag fra kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater for øvrig. I forbindelse med OPS (Offentlig Privat Samarbeid) har vi erfaring med bistand både i tilknytning til anskaffelsesprosedyrer og kontrakter. I forhold til reglene om offentlige anskaffelser generelt bistår vi aktuelle parter i anledning utforming av tilbud, eller ved tvister om avvisning av tilbud. Eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling med hovedvekt på næringseiendom har lenge vært et viktig felt hos Føyen Torkildsen. Eiendomsprosjekter berører ofte svært mange rettsområder der viktige juridiske premisser og forutsetninger bestemmes allerede i planleggingsfasen. Vi er derfor opptatt av å komme tidlig inn i bildet med vår rådgivning. Nye skatteregler har ført til at overdragelse av næringseiendommer nå ofte skjer ved overdragelse av aksjer eller andre selskapsandeler. Føyen Torkildsen har omfattende erfaring med store og komplekse eiendomsprosjekter og transaksjoner – herunder bistand i arbeide med å syndikere fast eiendom. Vi bistår også med megleroppdrag, og kan påta oss blant annet oppgjørsfunksjonen i større eiendomstransaksjoner. Enterpriserett Eiendom – utvikling og transaksjoner

 • EY

  Bransjer: Advokater, Revisor

  EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgiving. Vår bransjegruppe Eiendom, bygg og anlegg har spisskompetanse på utfordringene bransjen står overfor og har lang erfaring fra arbeid med sentrale aktører. Link til våre nyttige nyhetsbrev for bransjen finnes på vår infoside.

 • Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Bransjer: Advokater

  Vår avdeling for fast eiendom består av advokater med inngående kommersiell forståelse for eiendomsmarkedet og markedsutviklingen. Dette er vesentlig for å finne gode forretningsmessige og juridiske løsninger. Forretningsvirksomheter og investeringsselskaper ønsker å forhøye effektiviteten i eiendomsinvesteringene. Optimalisering av verdiene er likevel en vanskelig oppgave; enten det dreier seg om et lite lokale, større eiendommer, eiendomsselskaper eller porteføljer. Forretningsmessig og juridisk kompetanse på høyt nivå kreves for å tilrettelegge god verdiforvaltning. Det er risiko knyttet til alle ledd i en eiendomsinvestering, og det er viktig å avdekke og håndtere disse risikoene på en sikker måte, både kommersielt og juridisk. Uavhengig av hvilke utfordringer forretningsvirksomheten møter, er det vårt overordnede mål å håndtere den slik at resultatet blir best mulig. Arntzen de Besche bistår ledende aktører i eiendomsmarkedet. Dette gjelder tilretteleggere, verdipapirforetak og flere av landets større eiendomsselskaper. Nettverket og vår erfaring har gitt oss betydelig ekspertise og erfaring som kommer våre klienter til gode. Vår rådgivning retter seg mot transaksjoner og strukturspørsmål, inkludert skatterettslig og selskapsrettslig forhold. I tillegg yter vi bistand i forbindelse med leieforhold, entreprise, tomtefeste og utviklingsprosjekter.

 • Advokatfirmaet Thommessen AS

  Bransjer: Advokater

  Thommessen har tilpasset seg og håndtert utviklingen i eiendomsmarkedet de siste årene, og firmaet er nå en av de aller største norske juridiske aktørene innen næringstransaksjoner. Dette har skjedd som følge av målbevisst oppbygning av vår organisasjon og fagkunnskap, samt vår genuine interesse for bransjen. Kompleksiteten i transaksjonene er store og tilsier at det er nødvendig for aktørene å ha med seg kvalifisert juridisk kompetanse fra første øyeblikk. Hensynet til mulig fremtidig omsetning av næringseiendom krever også planlegging lenge før en transaksjon blir aktuell. Våre advokater arbeider i team på tvers av firmaets kompetanseområder. Vi samarbeider også fortløpende med revisorer og teknisk ekspertise. Thommessens arbeidsoppgaver knyttet til fast eiendom inkluderer også alle tradisjonelle kompetanseområder som: · alminnelig husleierett · plan- og bygningsrett · utbyggingsavtaler · tomtefeste · konsesjon Thommessen er et ledende forretningsadvokatfirma med 295 medarbeidere, hvorav 180 advokater og advokatfullmektiger. Vi bistår norske og utenlandske klienter i privat og offentlig næringsliv med avanserte tjenester innen alle forretningsjuridiske områder. Våre advokater har bred prosedyreerfaring.

 • Advokatfirmaet Selmer DA

  Bransjer: Advokater

  Totalkompetanse på fast eiendom

  Selmer jobber løpende med de ledende eiendomsmiljøene i Norge, både eiere, tilretteleggere, utviklere og byggebransjen, og håndterer alle typer problemstillinger og prosjekter. Vi gir råd i en rekke eiendomstransaksjoner og ved prosjektutvikling for nærings-, bolig- og fritidseiendommer. Vi bistår også norsk og nordisk næringsliv med kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper i Russland.

 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

  Bransjer: Advokater

  PwC har landets største private skatte- og avgiftsmiljø. Våre team har lang erfaring med skatte-, dokumentavgift- og merverdiavgiftsmessig rådgiving knyttet til investeringer i fast eiendom, og gjennomfører årlig et stort antall oppdrag for både små og store eiendomsaktører.

 • Advokatfirmaet Haavind AS

  Bransjer: Advokater

  Vi har lang erfaring med hele spekteret av juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom og eiendomsselskaper for aktører innen alle deler av eiendomsbransjen. Som et resultat av vår lange erfaring og solide juridiske arbeid er vi gjentatte ganger utpekt som ledende på fast eiendom ved rangeringer i norske og utenlandske tidsskrifter, herunder Chambers, PLC Which Lawyer og World Financial Award. Forretningsområdet Fast eiendom har som mål å tilby den beste juridiske rådgivningen fra et engasjert og kommersielt orientert miljø. Gjennom solid juridisk kompetanse koblet med bransjeforståelse og et bredt nettverk, kan vi tilby gode løsninger slik at våre kunder når sine mål. Vi setter sammen tverrfaglige team – store eller små – med en ansvarlig advokat med særlig kompetanse og erfaring innen det aktuelle fag- og bransjeområdet, og trekker inn annen relevant kompetanse for å møte kundenes behov. Våre 25 advokater, hvorav 7 partnere, henvender seg til privatpersoner og selskaper med interesser innen utvikling, utbygging, transaksjoner, drift og forvaltning av eiendom. Våre kunder omfatter bl.a.: Eiendomsforvaltere Eiendomsselskaper Finansieringsforetak Forvaltere Leietakere Meglere Private grunneiere Statlige og kommunale virksomheter Rettighetshavere til eiendom Tomtefestere Utbyggere Forretningsområdet Fast eiendom er inndelt i tre grupper som sammen leverer et komplett juridisk servicetilbud som dekker ethvert behov uavhengig av hvilket stadium i ”livsløpet” en eiendom måtte være eller hvilken tilknytning og interesse i eiendommen våre kunder har: Eiendom og regulering Eiendom og regulering har vært et sentralt kompetanseområde i Haavind i årtier. Vi bistår grunneiere, utbyggere, forvaltere, meglere, stat og kommune. Vi er respektert for våre bidra… Eiendomstransaksjon Chambers: “The lawyers are “extremely focused in negotiations” and “work hard to ensure that the structuring of a transaction is bulletproof,” admire clients.” Vi er anerkjent … Bolig- og næringseiendom Vi har bred erfaring innen bolig- og næringseiendom, som omfatter prosjektutvikling og -salg, eiendoms/porteføljeforvaltning, kontraktsforhandlinger og oppfølging og bistand til tvisteløsning….

 • Advokatfirmaet Grette DA

  Bransjer: Advokater

  Fast eiendom er et stort og viktig område for Grette. Vi har bevisst bygget et miljø der høyeste faglige nivå ligger til grunn for all rådgivning, alltid tilpasset den kommersielle rammen i den enkelte sak. Grette bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.