Utvikling

Vannforbruk kan gi byggestopp i populært hytteområde

Dagens vannforbruk i Sjusjøområdet fører til svikt i forsyningen. Rådmannen mener det må innføres midlertidig tilknytningsstopp, noe som i klartekst betyr stopp i hyttebyggingen.

BYGGESTOPP: Blir det ikke rask endring i vannforsyningen på Sjusjøen, kan det ende i byggestopp. Illustrasjonsfoto: BoligPartner
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Med 4000 fritidsboliger er Ringsakerfjellet landets største hyttekonsentrasjon, med hovedmengden i Sjusjøområdet. Der har de største grunneierne fortsatt en regulert tomtereserve på drøyt 1100 enheter – i tillegg til arealer avsatt i kommuneplanen. Alle som bygger i Sjusjøområdet må koble seg på offentlig vann og avløp, dermed er grunneiernes utbyggingsrett betinget av at det er ledig kapasitet.

– Ved mangel på kapasitet, kan kommunen avslå nye søknader om tilknytning inntil ny kapasitet er etablert. Med gjeldende reguleringsbestemmelser på Sjusjøen blir dette i realiteten en midlertidig byggestans for en rekke prosjekter, skriver rådmann Jørn Strand i sin sak om status i utbygging av vann- og avløpskapasitet på Ringsakerfjellet.

Saken skal sluttbehandles i formannskapet 8. mai.

Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av VA-anlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Den har ingen lovpålagt plikt til å bygge ut/finansiere nye, meen plikter å forsyne de abonnenter som allerede er tilknyttet. Ifølge rådmannen var det ved årsskiftet ca. 3010 hytter på Sjusjøen med offentlig vann og avløp, og opp mot 990 enheter uten. I både årets og fjorårets påske var det nødvendig å innføre forsterket beredskap for å sikre vannforsyningen.

Både Lillehammer og Moelv kommuner leverer vann til vannbassengene på Sjusjøen, noe som i praksis gir en bassengkapasitet på 3300 kubikkmeter. For påsken 2018 kartla teknisk drift endringen i vannmengde, og for sikre tilstrekkelig vannkapasitet fikk bassengene vann fra tankbiler.

– Tallene viser at det oppsto et underskudd for påsken 2018 på 14,7 kubikkmeter. Med en slik belastning kan kommunen bare opprettholde kapasitet til å levere vann i drøyt ni dager før vannbalansen kommer ned til kritisk lavt nivå. Det vil kunne føre til svikt i forsyningssystemet, påpeker rådmannen.

På ett år er det gitt 200 nye tilknytningstillatelser for fritidsboliger på Sjusjøen. For årets påske ble det for døgnene med høyest forbruk målt et timeforbruk på 75 kubikkmeter i snitt. Påsken i år hadde imidlertid ikke en så stor belastning som fjorårets.

– Måleresultatene og beregningene viser imidlertid at økt tilførsel av vann fra Moelv ikke gir god nok sikkerhet over tid for tilstrekkelig vannkapasitet under perioder med stort belegg på hyttene. Underskuddet i vannbalansen er i teorien økende. Dersom man opprettholder samme utbyggingstakt som siste år uten å etablere ny vannforsyning, vil det ikke være teknisk mulig å opprettholde vannleveransen til Sjusjøen under perioder med maksimal belastning, poengterer rådmann Strand.

Han vurderer at det med dagens utbyggingstakt kan det oppstå risiko for svikt i vannforsyningen til eksisterende abonnenter dersom ikke høydebassengene får tilført mer vann.

– Rådmannen mener det relativt snarlig bør innføres midlertidig tilknytningsstopp til VA-anlegget. Dette inntil kostnadsdekning/finansiering av Mesnali vannverk er avklart, eller inntil det er kartlagt andre muligheter for tilførsel mer vann til høydebassengene. Det er mindre hensiktsmessig å benytte ytterligere ressurser på å kartlegge andre vannkilder enn Nord-Mesna for et evt. nytt vannverk. Ny kartlegging bør derfor begrenses til å kartlegge mulighet for å øke kapasiteten i eksisterende ledningsnett, skriver han og vil komme tilbake med nærmere redegjørelse så snart nye kartleggingsrunder er gjennomført.

Her kan det komme 460 boliger (+)
Bolig
Oslo Finans kjøpte handelsportefølje
Transaksjoner
Støtter seg mer og mer på digitale verktøy (+)
Tech
Eiendomsspar inn i svensk boligutvikler (+)
Aktuelt
Enorme endringer i handelen
Play
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
UtviklingsABC – Del 2 – Innledende om arealplaner
Juss
Unloc vant avtale med Mustad Eiendom
Tech
Boligprosjektet får 200 meter strandlinje (+)
Aktuelt
Solon med utbygging i Hafjell (+)
Bolig

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.