Utvikling

Frykter kvikkleireskred i Majorstuen-prosjekt

NVE fremmer innsigelse til planen for gigantutbyggingen på Majorstuen. I tillegg finner Fylkesmannen det «svært uheldig at tilstrekkelig geoteknisk vurdering av grunnforholdene ikke foreligger».

460 BOLIGER: Forslaget fra Ruter AS omfatter blant annet 460 boliger. Ill: Asplan Viak/Ruter
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Ruter AS foreslår å omregulere Majorstuen sporområde og knutepunkt fra trafikkområde til sentrumsformål, bolig, park, trikk, forretning, kontor, bevertning, kultur, barnehage med mer for å styrke kollektivknutepunktet med en variert arealbruk.

Forslaget omfatter blant annet 460 boliger. To høyhus på 17 etasjer ligger bak Majorstuhuset. Det er en forutsetning for planforslaget at Majorstuen stasjon etableres under bakken.

Kvikkleire påvist i området

Nå har imidlertid Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet innsigelse til planen. I et brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som er samordningsmyndighet for innsigelser, skriver NVE at «sikkerhet mot kvikkleireskred er ikke avklart i henhold til NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred og byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 for planområdet».

Les også: Majorstuen blir byggeplass i mange år – frykter helseplager

NVE viser til et geoteknisk notat fra Norconsult datert 03.11.2017 som konkluderer med at det er påvist kvikkleire i området, men notatet vurderer ikke områdestabiliteten nøyere.

Undersøkelser må utføres

– Det henvises videre i planbeskrivelsen til vedtatt reguleringsplan for Fornebubanen og geotekniske vurdering Fagrapport for geoteknikk, ingeniørgeologi og konstruksjoner fra Norconsult datert 29.04.2016. Denne rapporten vurderer heller ikke områdestabiliteten, men referer til et eget notat, skriver NVE, som antar at dette er et notat fra Norconsult datert 29.04.2016.

Dette notat konkluderer med: «I enden av sporvekselområdet vest for Majorstuen stasjon faller terrenget ned mot Frognerelva. Det er ikke utført grunnundersøkelser nær elva, men basert på øvrige undersøkelser i området antas at det kan være sprøbruddmateriale i grunnen. Lokal stabilitet ned mot elva er forhold som må ivaretas i detaljprosjektering. Eventuelle stabilitetsproblemer kan løses med forholdsvis enkle tiltak, som f.eks. avlastning på toppen av skråningene.»

– Supplerende grunnundersøkelser må utføres for å avklare om det er fare for skred i sprøbruddmaterialer, skriver NVE.

Høydeforskjeller

I to områder ved Blindern i nord og ved Frøen i sør er det havavsetning. I disse områdene er det også høydeforskjeller som tilsier at det potensielt kan være skredfare.

– Basert på foreliggende undersøkelser kan det ikke utelukkes at det er fare for skred i kvikkleire/sprøbruddmaterialer ved Frøen. Ved området nord for Blindern stasjon er det stor løsmassemektighet, og tidligere grunnundersøkelser i området viser at det er kvikkleire i grunnen. For å avklare om det er skredfare i området, må det utføres supplerende grunnundersøkelser, krever NVE.

Setningsskader

Fylkesmannen i Oslo og Viken skriver i en uttalelse til Plan- og bygningsetaten at det er «svært uheldig at tilstrekkelig geoteknisk vurdering av grunnforholdene ikke foreligger ved offentlig ettersyn av planforslaget».

– Vi forutsetter at detaljerte grunnundersøkelser foretas, og at eventuelle funn og nødvendige tiltak for å sikre områdestabilitet ivaretas i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen mener det må utarbeides reguleringsbestemmelser som sikrer overvåking for å unngå potensielle setningsskader på bygninger og infrastruktur, heter det i uttalelsen.

Ny partner på skatt i Ræder
Karriere
Har doblet eiendomsverdiene på et par år (+)
Analyse
Fallende eiendomsverdier gir resultatfall (+)
Analyse
Dette salget gir J. B. Ugland 295 mill i gevinst (+)
Analyse
Fearnley kjøpte portefølje fra Søylen (+)
Transaksjoner
Oppdaterte eiendomsnyheter hver morgen kl 07.05 Meld deg på gratis nyhetsbrev her!
En sensasjon på Stovner
Play
Lisa Fredriksen Wold til SEB
Karriere
Råsterke tall fra Anders Opsahl (+)
Analyse
81 leiligheter skal bringe nytt liv langs elven
Bolig