Nyheter

MVA-debatten: Oslo kommune med nettoprinsipp

Ifølge Norsk Eiendom må kommunen enten videreføre momsen de får refundert fra staten til utbyggere, eller så må de bruke momsrefusjonen til å bekoste infrastruktur selv.

Thor Olaf Askjer og Norsk Eiendom har tatt en vurdering av Oslo kommunes omdiskuterte MVA-vedtak.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I slutten av april vedtok Oslo kommune at alle utbyggingsavtaler, hvor utbygger skal etablere offentlig infrastruktur som tas over av kommunen, skal overdra justeringsrett og –plikt for påløpt merverdiavgift i forbindelse med utbygging av infrastrukturen til kommunen. Beslutningen har skapt debatt blant juristene om hvordan den skal tolkes.

Les også: Svært negativt vedtak

Les også: Oslo kan få i pose og sekk

Les også: Ikke så galt likevel

– Norsk Eiendom har stilt seg noe undrende til enkelte av disse utspillene, og har derfor gjort en grundigere vurdering av hvordan vedtaket skal tolkes og hvordan kommunen og utbyggerne rent praktisk kan forholde seg til vedtaket, sier adm. direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Han har fått Deloitte Advokatfirma AS til å utarbeide et notat om vedtaket.

– Etter Norsk Eiendoms mening kan det være liten tvil om at Oslo kommune har innført et “netto-kostnadsprinsipp”. Et slikt prinsipp innebærer at kommunen enten skal videreføre til utbygger den momsen de selv får refundert fra staten, eller så skal kommunen benytte den momsen de har fått refundert fra staten til selv å bekoste infrastrukturtiltak som kommer den aktuelle utbyggingen til gode. Norsk Eiendom mener at et slikt prinsipp er riktig både ut fra bestemmelser i Plan og bygningsloven, Merverdiavgiftsloven og den allmenne rettsoppfatning, sier Askjer til Estate Nyheter.

Bystyrets vedtak:

1. Følgende vedtak oppheves: Bystyrets vedtak av 12.11.2014, sak 309.

2. Følgende bestemmelse tas inn i utbyggingsavtaler hvor utbygger skal etablere offentlig infrastruktur som skal overtas av Oslo kommune:

«Når den offentlige infrastrukturen overdras til Oslo kommune skal kommunen overta justeringsrett for merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen. Utbygger skal i denne forbindelse framlegge dokumentasjon av utgifter og merverdiavgift i forbindelse med den infrastrukturen kommunen overtar. Dokumentasjonen skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i merverdiavgiftslovens kap. 9, merverdiavgiftsforskriftens §§ 9-1-2, 9-3-3 og 9-3-5. Dokumentasjon skal være bekreftet av utbyggers revisor.»

3. Byrådet delegeres myndighet til å justere bestemmelsen ved behov, f.eks. ved lovendring/endrede myndighetskrav slik at Oslo kommunes rettslige stilling til å overta justeringsrett opprettholdes.

4. Ved inngåelse av utbyggingsavtaler skal det, ved fastsettelsen av størrelsen på utbyggers bidrag, tas hensyn til effekten av merverdiavgiftskompensasjonen slik at det er netto kostnader for offentlige infrastruktur som skal fordeles mellom partene.

5. Byrådet bes ta kontakt med statlige myndigheter med formål å gi private som bygger offentlig infrastruktur samme mva-kompensasjon som det kommuner og fylkeskommuner får.

Norsk Eiendom trekker følgelig denne konklusjon:

«Oslo kommune har i vedtakets pkt. 2 bestemt at kommunen gjennom utbyggingsavtaler skal sikre seg rett til å overta justeringsrett for MVA som er påløpt som følge av privat bygging av offentlig infrastruktur. Videre har bystyret bestemt at MVA-kompensasjonen som kommunen på denne måten oppnår skal hensynstas på en slik måte at utbygger ender opp med å betale netto kostnader, det vil si kostnader uten merverdiavgift, for den infrastruktur han bygger ut eller bidrar til, jf punkt 4 i vedtaket. Oslo kommune har følgelig vedtatt det vi kan kalle et “netto-kostnadsprinsipp” for private bidrag til bygging av offentlig infrastruktur.

Bystyret vedtok også (i punkt 5) at byrådet skal ta kontakt med statlige myndigheter for at private som bygger offentlig infrastruktur skal få samme kompensasjon som det kommuner og fylkeskommuner får».

Deloitte mener Oslo kommune kan se på netto kostnadsprinsippet på flere måter. Det kan skje ved et kontantbidrag til kommunen (da står kommunen som utbygger for den kommunale infrastrukturen), en realytelse (utbygger står for kommunal infrastruktur og mottar mva-kompensasjonen fra kommunen) eller en kombinasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Lyspunkter i retailsektoren
Play
Foreslår mange hundre nye boliger på elvebredden (+)
Bolig
Selvaag Eiendom kjøper på Tjuvholmen
Transaksjoner
Eiendomsadvokat må dekke milliontap etter utlånstabbe
Juss
Beste praksis skaper nye verdier
Aktuelt
Estate PLUSS gir deg tilgang til alt!
Mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996
Lag ditt personlige arkiv i dag,
bestill Estate PLUSS her
Her vil Aspelin Ramm gjøre et scoop (+)
Utvikling
Investerer 3,7 milliarder for fremtiden
Utvikling
Slår seg sammen til et nytt eiendomsselskap
Aktuelt
Mindre gubbefaktor i eiendomsbransjen
Play