Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Report

Colliers: Næringseiendomsmarkedet 2017 og spådommer for 2018

Annonsebilag

fredag 16. februar 2018 14:43 (Oppdatert 16. februar 2018 14:46)

Transaksjonsåret 2017 var utvilsomt et interessant år. Antallet transaksjoner over NOK 50 millioner var det høyeste noensinne med god margin. I utgangspunktet vil det være naturlig å anta at dette  også gjelder for transaksjonsvolumet, i det minste at det var i nærheten av rekord. Med fasit i hånden kan vi fastslå at dette likevel ikke var tilfellet. Dette skyldes mer det ekstraordinære 2015-året og alle de store transaksjonene som da falt på plass. Dette viser også at 2017 generelt sett handlet mer om «kvantitet» enn «kvalitet» når det kom til transaksjonsverdier. Tidspunktet på når «kvalitetstransaksjoner» fullføres, er ofte tilfeldig.  Store transaksjoner kan i utgangspunktet skje både når markedet er sterkt og svakt, dersom omstendighetene stemmer. På den annen side så trenger du et sterkt og godt marked for at man skal se ny rekord med tanke på antall transaksjoner innenfor ett år. Med dette i tankene kan vi slå fast at 2017 var det beste transaksjonsåret noensinne for norsk næringseiendom.

Dette tilsier at det er åpenbart er en svært sterk interesse for norsk næringseiendom for øyeblikket. I tillegg er utsiktene for norsk økonomi mer positivt enn på flere år. Det ventes BNP vekst, lavere arbeidsledighet, høyere sysselsetting og mange andre indikatorer er positive med tanke på eiendomsmarkedet fremover. Dette, i kombinasjon med en ventet sterk utvikling i leieprisene for kontoreiendom, gjør at vi forventer en sterk utvikling også i 2018.

 

Selv om hovedscenarioet vårt er positivt, er det likevel noen potensielle skjær i sjøen. Det største problemet for øyeblikket er det norske boligmarkedet. Etter et svært sterkt år for boligprisene i 2016, innførte Regjeringen flere restriksjoner med virkning fra 01.01.17 til og med 01.06.2018. Dette førte til svakt negative priser i 2017. Selv om starten på 2018 har vært svakt positiv og vårt hovedscenario er en positiv utvikling i 2018, er den nære fremtiden fremdeles noe usikker. Mot slutten av året så vi blant annet handelstall som kom inn under forventning og boligmarkedet er svært relevant med tanke på forbrukeratferden til det norske folk og derfor vil en varig negativ utvikling være negativ for den norske økonomien. Vi tror at de politiske restriksjonene vil bli endret i løpet av Q1 / Q2 2018, noe som vil bidra til et positivt år dette året, selv om vi ikke vil være i nærheten av nivået fra 2016. Også i denne forbindelse er renteutviklingen viktig fremover.

 

Med tanke på kontorleier forventer vi en sterk utvikling i 2018. Utviklingen i 2017 var på den annen side svært stabil, noe den nå har vært i flere år. Med den lave tilførselen av nye kontorarealer over flere år, tror vi sterkt på et solid år for kontorleiene i 2018.

Ledighetsraten har sunket sammenhengende i løpet av de siste to årene og vi beveger oss mer og mer mot et «gårdeiers marked». Vi tror på en leieprisvekst på opptil 15 % i de mest populære kontorområdene, 5-10 % økning i sekundære områder og 0-5 % i utkantsområder.

 

For retail- og logistikksektorene ble transaksjonsåret 2017 godt for begge. Logistikksektoren økte sin andel av totale transaksjoner og retail forble på omtrent det samme nivået med henholdsvis 10 % og nær 20 % for sektorene.

 

Totalt endte transaksjonsåret 2017 med et volum på NOK 81 milliarder og hovedbildet er at vi forventer mer av det samme i 2018. Med bedringen i den globale økonomien i tillegg til den norske, forventer vi et totalt transaksjonsvolum på rundt NOK 90 milliarder i året som nå er underveis. Selv om det noen mørke skyer svakt i horisonten, har vi god tro på nok et godt år for norsk næringseiendom.

 

Les mer om seneste innsikt i det norske eiendomsmarkedet, Februar 2018