Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Mistet retten til eiendom verdt 40 millioner

Juss / tirsdag, 23 oktober, 2018

Etter løsningsrettsloven § 6 første ledd gjelder en løsningsrett ikke for lengre enn 25 år. Loven trådte i kraft 1. juli 1995 og i § 23 tredje ledd er det fastsatt overgangsbestemmelse om lengstetid slik at løsningsrett tidligst faller bort 20 år etter at loven trådte i kraft, det vil si 1. juli 2015. Bestemmelsen […]

Ukens tips: Håndtering av skatte- og avgiftsfunn i transaksjoner

Juss / mandag, 22 oktober, 2018

I meglerstandarden er selgers garantier inntatt i punkt 7, mens det i punkt 8 er inntatt visse begrensninger i garantiansvaret. Blant annet kan en kjøper normalt ikke påberope forhold kjøperen var kjent med på avtaletidspunktet som grunnlag for mangelskrav mot selger. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for de «fundamentale garantiene» i meglerstandarden, som kan påberopes […]

Feil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrt

Juss / torsdag, 18 oktober, 2018

Et ektepar fikk tilslaget på den flotte eneboligen i Bjørnveien på Oslos vestkant for 17,75 millioner kroner i februar 2015, og kunne fornøyd overta eiendommen i mai samme år. Et par år etter overtakelsen bestemte kjøperne seg for å legge ny drenering rundt boligen, samt å fjerne oljetanken på tomten. I henhold til salgsprospektet var […]

Compliance i eiendomsbransjen – Byggherreforskriften

Juss / onsdag, 17 oktober, 2018

Byggherreforskriften pålegger byggherren et omfattende ansvar for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i et byggeprosjekt. Forskriftens formål er å verne arbeidstakere mot farer ved at SHA ivaretas både ved prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Bakgrunnen er at bygge- og anleggsarbeid anses særlig farlig og er den bransjen hvor det oppstår flest […]

Ukens Tips: Eierskap til utfylt grunn

Juss / mandag, 15 oktober, 2018

Dersom eieren av en strandeiendom fyller ut eiendommen i sjø vil det utfylte areal tilhøre grunneieren og den opprinnelige grunneiendom vil ha blitt gjort større i utstrekning. Det er sikker rett i Norge at retten til å opparbeide nytt areal tilhører eieren av den eiendom som grenser mot det aktuelle sjøareal – dette er omtalt […]

MVA-reglene kan skape trøbbel ved overføring av fast eiendom ved omdanning

Juss / onsdag, 10 oktober, 2018

Enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper (ANS) og NUF mv. kan på visse vilkår omdannes skattefritt til AS. Når omdanningen er skattefri, utløser en overføring av fast eiendom som ledd i omdanningen heller ikke plikt til å svare dokumentavgift. Det er et vilkår for at omdanningen skal være skattefri at den gjennomføres før 1. juli. I dette ligger […]

Ny dom om tomtefeste

Juss / torsdag, 11 oktober, 2018

Borgarting lagmannsrett avgjorde konkret i overskjønnet, som ble avsagt 9. oktober i år, at en årlig festeavgift på 658.225 kroner for 20,688 dekar på Ullern i Oslo ikke ga grunneier en så lav avkastning at oppregulering var nødvendig for å hindre brudd på menneskerettighetene. Saken er som nevnt en del av en ny strøm av […]

– Regelverket er tøyd nok

Juss / torsdag, 11 oktober, 2018

Et hett tema i byutvikling, fortetting og bytransformasjon er bruk av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Utbyggerne har for lengst tatt inn over seg at de må bidra til å finansiere og opparbeide grønn og teknisk infrastruktur som utbyggingstiltaket deres utløser eller har nytte av. Men forutberegnelighet med hensyn til tid og kostnad er helt avgjørende. Det […]

Saksøkte staten etter at asylavtale gikk fløyten

Juss / tirsdag, 9 oktober, 2018

For et par år siden skapte flyktningekrisen et voldsomt behov for innkvarteringsmuligheter. Nær sagt alt som kunne oppdrives av ledige sengeplasser ble booket på vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI), For mange utleiere ble dette god business. Ikke minst gjaldt dette for etablissementer som ellers ikke hadde så stor utleiegrad, eller som var typiske sesonghoteller. Blant disse […]

Begrensninger i rentefradraget rammer eiendom

Juss / mandag, 8 oktober, 2018

Det var før Statsbudsjettet ble lagt frem i dag ventet at ordinære reelle låneforhold, også på eiendom, ville kunne bli nektet rentefradrag dersom egenkapitalen i et norsk selskap/konsern er lavere enn egenkapitalen i hele konsernet. Høringsforslag som ble lagt frem 4. mai 2017 ble i forrige Statsbudsjett utsatt, og i dag kom Finansdepartementet med sitt […]